Névnap

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Eseménynaptár

A naptárban fehér keretben szereplő napok jelölik az eseményeket
április
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Hírlevél

Oldal ajánlás

Újpest Kártya

Újpest Kártya

Ismerje meg!

Széll Kálmán Terv: intézkedések az államadósság csökkentésére

Ki olvas minket?

Oldalainkat 14 vendég böngészi
Az Országgyűlésből jelentjük #68 Nyomtatás E-mail
2013. október 08.

 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja egy elkülönített állami pénzalap lesz. Az alap kedvezményezettje a takarékszövetkezeti szektor új integrációs szervezete lesz, amelyen keresztül az egész szövetkezeti hitelintézeti szektor a pénzalap kedvezményezettjévé válhat.

 

Az integrációs szervezet a rendelkezésére bocsátott vagyont alaptevékenységének ellátására, működési költségeinek finanszírozására, oktatási és képzési célokra, valamint a szövetkezeti Integrációs modell gyakorlati megvalósítására és fejlesztésére használhatja fel.

 

A társasági adó-, helyi adó- és illetékmentes alap bevételi forrása származhat egyebek között a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től (MFB), önkéntes befizetésekből, adományokból és lehet központi költségvetési támogatás is.

 

Az alapot az MFB Zrt. kezeli majd, amely legalább évente egyszer, május 31-ig - a kormány útján - tájékoztatja az Országgyűlést az alap előző évi működéséről.

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az Államháztartási Tv. szerint az elkülönített állami pénzalap kezelését központi költségvetési szerv vagy kivételesen köztestület láthatja el. E körbe a kezelő személye nem tartozik bele, ezért a törvényjavaslat kezdeményezi az Államháztartási Tv. e szabályainak módosítását annak érdekében, hogy elkülönített állami pénzalap kezelését az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság is elláthassa.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet szerint a központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai jogi személyiséggel nem bírnak, munkáltatóként munkaerőt nem foglalkoztathatnak, saját vagyonnal nem rendelkezhetnek. E szabályoktól eltérően azonban jogalkotói cél, hogy az Alap nem pénzvagyont is szerezhessen, illetve gazdálkodása körében a megszerzett vagyont értékesíthesse. Ennek érdekében szükséges annak kimondása is, hogy az Alap jogi személyiséggel bír.

 

***

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény a döntéshozatalukban akadályozott nagykorú személyek számára a cselekvőképesség korlátozásán túl egyéb jogintézményekről is rendelkezik, így utal a támogatott döntéshozatal lehetőségére.

 

A támogatott döntéshozatal célja – a cselekvőképesség korlátozása nélkül – a belátási képesség kisebb mértékű csökkenésével élő személy számára döntési segítség biztosítása.

 

A támogató kirendelésére kétféle módon kerülhet sor: a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján. A támogató kirendeléséhez a támogatott személy egyetértése mindig szükséges feltétel. A támogató kirendelése történhet általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoport tekintetében.

 

A Törvény egyértelműen rendezi, hogy a támogatott személy kérelmére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon a támogató azoknál a közigazgatási, polgári és büntető eljárási cselekményeknél jelen lehet, amelyekben a támogatott személy érintett, és vele az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet.

 

A támogató a segítségét, tanácsát szóban, személyes jelenlétével nyújtja. Azonban a támogatott személy kérelmére vagy a gyámhatóság felhívására írásba kell foglalnia a támogatónak, hogy miben segítette és milyen tanáccsal látta el támogatottját.

 

A gyámhatóság a támogatót határozatlan időre rendeli ki, azonban a kirendelés szükségességét ötévenként felülvizsgálja. A támogatott érdekében rendkívüli felülvizsgálatnak van helye, ha akár a támogatott személy, akár a támogató kéri azt, valamint, ha olyan tény vagy körülmény (például gondnokság alá helyezés) következik be, amely azt indokolttá teszi.

A Törvény megteremti a hivatásos támogató kirendelésének lehetőségét.

 

***

 

A szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott ellátások megállapítására több hatóság jogosult. Az ellátásokkal kapcsolatos adatok különböző nyilvántartásokban szerepelnek. Annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen az egy személy, illetve háztartás által igénybevett ellátások összege, szükséges a szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes nyilvántartásának létrehozása.

 

A Kormány által kijelölt szerv az ellátásokra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából országos nyilvántartást vezet az időskorúak járadékáról, az aktív korúak ellátásáról, a lakásfenntartási támogatásról, az ápolási díjról, a közgyógyellátásról és a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről.

 

***

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény módosítása a kultúráért felelős miniszter hatáskörének megerősítésével elősegíti a muzeális intézmények raktáraiban őrzött, a látogatók számára nem hozzáférhető kulturális javak bemutatását, ezáltal hozzájárul a kultúrpolitikai célok megvalósításához és a muzeális intézmények megújításához, gyűjteményeik megmozgatásához, ismertté tételéhez.

 

Kimondja, hogy a kölcsönzés kizárólag határozott időre szólhat, ugyanakkor nem maximalizálja az időtartamát öt évre, így lehetővé teszi a kulturális javak hosszú távú bemutatását, és megkönnyíti a látogatói hozzáférés lehetőségét.

 

Kulturális javak muzeális intézmények közötti kölcsönzése esetén lehetővé teszi, hogy a kultúráért felelős miniszter mentesítést adjon a kölcsönzési díj megfizetése alól. Hatáskört biztosít a miniszter számára, hogy kijelölje az állami tulajdonú kulturális javak őrzési, bemutatási helyét, valamint a jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított, állami tulajdonban levő kulturális javak vagyonkezelőjét. Ez utóbbi hatáskör révén a miniszter nemcsak a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak, hanem bármely állami tulajdonú, védettnek minősülő kulturális javak végleges áthelyezéséről is rendelkezhet.

 

***

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló javaslat a közös jogkezelő szervezetek által beszedett jogdíjbevételeknek a jogosultak érdekében történő kulturális célú felhasználására vonatkozó szabályait is érinti. 2012. január 1-jétől az NKA számára történő átadással valósul meg az ilyen célú felhasználás, az Szjt.-ben meghatározott mértékbeli korlátok keretei között a közös jogkezelő szervezet legfőbb szervének döntése alapján. A módosító javaslat az NKA-nak való átadás eljárásának egyszerűsítését és kiszámíthatóságát szolgálja a közös jogkezelő szervezetek támogatási politikája jóváhagyási eljárásának elhagyásával, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott támogatási célokkal való összhang előírásával és az átadási határidő meghatározásával.

 

A magáncélú másolás kompenzációjaként szolgáló üreshordozó díjból és reprográfiai díjból származó jogdíjbevételek 25%-ára írja elő kötelezően a kulturális célú felhasználást. E felhasználás az NKA-nak való átadással történik. Az NKA az átadott összeget az ezen díjigények Szjt.-ben meghatározott jogosultjai javára használja fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvénnyel összhangban.

 

***

 

A Magyar Művészeti Akadémia köztestületként jött létre. Az alapvető szervezeti, működési keretek kialakítását követően kész részt és felelősséget vállalni állami feladatok ellátásában.

 

Az elfogadott javaslat szerint a magas művészi alkotómunka közösségi feltételeinek, valamint a kulturális értékek védelme, gyarapítása érdekében az állam ingyenesen átruházza a Pesti Vigadó, a Műcsarnok és a Budakeszi Hild-villa épületét a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába; és meghatározza ennek eljárási szabályait.

 

A Pesti Vigadó MMA számára történő tulajdonba adásának ideje 2014. március 1., a Műcsarnok tulajdon átruházása 2014. január 1., a Hild-villa esetében pedig ez az időpont 2013. november 1.

 

A jogszabály tartalmazza továbbá azt a kikötést, hogy a „Pesti Vigadó” névhasználati joga kizárólagosan az MMA-t illeti meg, további természetes vagy jogi személyek csak az MMA előzetes hozzájárulásával jogosultak e névhasználatra.

 

A jogszabály alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti vagyonnak minősülő Buttler-kastély nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon köréből történő törlésére nem kerül sor.

 

***

 

Az új Nemzeti Drogellenes Stratégia középtávú stratégia, így a 2013 és 2020 közötti időszakra, azaz nyolc évre állapít meg célkitűzéseket.

 

Az új nemzeti stratégiában megfogalmazott főcél az illegális és a visszaélésszerű legális szerhasználat visszaszorítása célzott, közösségi alapú beavatkozások segítségével. Mindezek elérésében az eddigieknél lényegesen nagyobb szerepet kap a megelőzési tevékenység, valamint a családok és a helyi közösségek bevonása, megerősítése, akik védő szerepet töltenek be.

 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia alappillérei a következők:

  • a drogok nélküli életmodell elterjesztése,
  • az egészséget alapértékként közvetítő, közösségerősítő szemléletmód támogatása,
  • a kezelés, ellátás szempontjából a felépülés-központú megközelítés megerősítése,
  • a szenvedélybetegek reintegrációja.

 

Ezzel párhuzamosan rendkívül szigorú és határozott fellépést képvisel a kereskedői típusú magatartásokkal szemben. Ily módon a stratégia egyfelől a felnövekvő generáció felelős védelmét képviseli, megértést és gondoskodó segítségnyújtást szorgalmaz a drogproblémában érintettek számára, másfelől kérlelhetetlen szigorral történő eljárást ígér a terjesztőkkel szemben.

 

***

 

A hegyközségekről szóló törvény a Nemzeti Hegyközségek Tanácsának elnök- és alelnök-választásra vonatkozó szabályai annak érdekében módosultak, hogy biztosítsák a hegyközségek demokratikus működését és az igazságos döntéshozatalt: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét és alelnökét már nem csak a szőlészeti, ill. borászati szekcióból lehet megválasztani.

 

 

 

Szóljon hozzá!

A hozzászólásokat moderáljuk ezért kis késéssel jelennek meg az oldalon. Kérjük, kerülje a másokat sértő, személyeskedő, bántó, trágár stílusú kommentelést! Hozzászólása elküldése előtt ne felejtse el beírni az ellenőrző kódot. Amennyiben nem olvasható kódsort kapott, a frissítés feliratra kattintva kérhet új kódot.


Biztonsági kód
Frissítés